Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Szanowni Rodzice, Drodzy Maturzyści

Od 08 czerwca 2020r. rozpoczną się egzaminy maturalne. Będą odbywały się w wyjątkowych warunkach, których wymaga od nas wszystkich wyjątkowa sytuacja związana ze stanem epidemii COVID- 19 w naszym kraju. Dlatego wszystkich maturzystów proszę o bardzo uważne przeczytanie wytycznych dotyczących organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz sumienne zastosowanie się do nich. Zamieszczony poniżej materiał został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania  egzaminu maturalnego w czerwcu 2020r.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją  w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę wody.

7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które  ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

10. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przy stolikach przez zdających.

11. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

13. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

14. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc.

15. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

16. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust  i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

17. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji sal oraz znajdujących się w nich sprzętów.

18. Zdający powinni unikać spotkań w grupie, np. przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  Jeśli chcą dzielić się między sobą wrażeniami, powinni to zrobić z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.

19. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na wykazie, korzystając z własnego długopisu oraz używając rękawiczek.

20. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

21. Zespół nadzorujący egzamin powie zdającym, kiedy mogą opuszczać salę po egzaminie.

22. Zdający wchodzą do szkoły na egzamin przez jedno z 3 wyznaczonych wejść

1) zdający egzamin w sali gimnastycznej wchodzą wejściem do szkoły od strony placu apelowego i ustawiają się do wejścia do budynku wzdłuż ściany sali gimnastycznej

2) zdający egzamin w świetlicy szkolnej wchodzą wejściem głównym

3) zdający egzamin w salach na I i II piętrze wchodzą do szkoły wejściem bocznym od strony siłowni zewnętrznej

23. Po zakończonym egzaminie zdający opuszczają budynek szkoły tymi samymi wejściami, którymi wchodzili do środka.

                                                                                                                    

                                                                                       

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020r.

*Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana

*Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym od 08 do 29 czerwca 2020r.

1) Każdy zdający przed wejściem na egzamin musi okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość – najlepiej dowód osobisty.                                                                 

  Uwaga: eśli ktoś z maturzystów z ważnych powodów – zdrowotnych lub losowych - nie może przystąpić  do któregoś z egzaminów w terminie głównym, zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły najpóźniej w dniu danego egzaminu oraz składa w tym dniu wniosek o umożliwienie zdawania egzaminu w terminie dodatkowym.    W zależności od przyczyny do wniosku dołącza:     

- zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie szpitalne

- zaświadczenie z Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, np. o odbywanej kwarantannie

- dokument potwierdzający, że przebywa za granicą i nie może wrócić do kraju.

2) Na egzamin, który rozpoczyna się o godzinie:                                                                                                                       

 - 9.00 należy zgłosić się o godz. 8.15 ( sala gimnastyczna ), a pozostałe sale o godzinie 8.25

- 14.00 należy zgłosić się o godz. 13.20.

*Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym -

  od 08 do 14 lipca 2020r.

*Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego i przekazania świadectw –                        

11 sierpnia 2020r.

* Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – 

08 września 2020r. godz. 14.00.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający   na egzaminie maturalnym w 2020 r.

1.Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro)z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2.Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.                                                      

Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.                                                                                      

Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych

3.Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze

obowiązkowo/

fakultatywnie

zapewnia
matematyka

linijka

cyrkiel

kalkulator prosty*

Wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

obowiązkowo

obowiązkowo

obowiązkowo

zdający

zdający

zdający

szkoła

biologia, chemia, fizyka

linijka

kalkulator prosty*

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii                     i fizyki

fakultatywnie

obowiązkowo

obowiązkowo

zdający

zdający

szkoła

geografia

linijka

kalkulator prosty*

lupa

obowiązkowo

obowiązkowo

fakultatywnie

zdający

zdający

zdający

historia

historia sztuki

lupa fakultatywnie zdający
informatyka kalkulator prosty* obowiązkowo zdający
WOS kalkulator prosty* fakultatywnie zdający
język polski

słownik ortograficzny

słownik poprawnej polszczyzny

obowiązkowo

szkoła

język łaciński słownik łacińsko-polski obowiązkowo szkoła

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

                                                                                         mgr Teresa Popielak

                                                                                         Dyrektor LO im. Wojska Polskiego

                                                                                        w Nowym Dworze Mazowieckim