Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Analiza szkolnego wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej

W grudniu 2015r. Instytut Badań Edukacyjnych opublikował na swojej stronie ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne EWD dla szkół ponadgimnazjalnych. Wskaźniki te powstały na podstawie zdawanych w szkole w latach 2013 – 2015 egzaminów maturalnych.

Warto nadmienić, że Edukacyjna Wartość Dodana jest miarą postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole i mierzy wkład szkoły w wyniki nauczania.
Możemy ją stosować, bo wykorzystujemy dwa pomiary osiągnięć szkolnych
- na początku nauki w danej szkole (egzamin gimnazjalny jako miara na wejściu)
- oraz na jej zakończeniu (egzamin maturalny jako miara na wyjściu)

Położenie szkoły przedstawiono w dwuwymiarowym układzie współrzędnych za pomocą elipsy.

Przedmioty humanistyczne

W tegorocznej analizie uwzględniono wyniki 359 zdających. Pod uwagę wzięto wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

Przedmiot

Łącznie

Poziom rozszerzony

j. polski

359

45

historia

21

8

WOS

44

22

Z poniżej przedstawionego wykresu dla naszego liceum możemy odczytać, że przeciętny wynik maturzysty z przedmiotów humanistycznych jest o prawie 5 punktów wyższy niż średnia krajowa dla tego typu szkół.
Wskaźnik EWD też jest dość wysoki i wynosi nieco ponad 3 punkty. Oznacza to, że w porównaniu z liczbą punktów z egzaminu gimnazjalnego, absolwenci liceumuzyskali na maturze średnio o 3 punkty więcej. Zatem przyrost wiedzy uczniów LO jest znaczący.

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

W tej części egzaminu uwzględniono wyniki 358 zdających. Pod uwagę wzięto wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

Przedmiot

Łącznie

Poziom rozszerzony

matematyka

358

119

biologia

84

61

chemia

35

30

fizyka

51

40

geografia

106

53

informatyka

1

1

Z poniżej przedstawionego wykresu dla części matematyczno-przyrodniczej możemy odczytać, że przeciętny wynik maturzysty z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych jest o 4 punkty wyższy niż średnia krajowa dla liceów ogólnokształcących.
Wskaźnik EWD też jest dość wysoki i wynosi nieco ponad 3 punkty. Oznacza to, że w porównaniu z liczbą punktów z egzaminu gimnazjalnego, absolwenci naszego liceumuzyskali na maturze średnio o 3 punkty więcej. Potencjał uczniów nie został zmarnowany.

Wnioski końcowe:

Dodatnia wartość Edukacyjnej Wartości Dodanej wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim należy do elitarnego grona szkół sukcesu.

Źródło: http://www.ewd.edu.pl