Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ANALIZA SZKOLNEGO WSKAŹNIKA EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ

dokument w .pdf

W listopadzie 2020r. Instytut Badań Edukacyjnych po raz kolejny opublikował na swojej stronie aktualne ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne EWD dla szkół ponadgimnazjalnych. Wskaźniki te powstały na podstawie zdawanych w szkole w latach 2018 – 2020 egzaminów maturalnych.

Warto nadmienić, że Edukacyjna Wartość Dodana jest miarą postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole i mierzy wkład szkoły w wyniki nauczania.

Możemy ją stosować, bo wykorzystujemy dwa pomiary osiągnięć szkolnych

- na początku nauki w danej szkole (egzamin gimnazjalny jako miara na wejściu)

- oraz na jej zakończeniu (egzamin maturalny jako miara na wyjściu)

Położenie szkoły przedstawiono w dwuwymiarowym układzie współrzędnych za pomocą elipsy.

Przedmioty humanistyczne

W tegorocznej analizie uwzględniono wyniki 334 zdających. Pod uwagę wzięto wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

                                            

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski 334 105
historia 29 29
WOS 35 35

Z poniżej przedstawionego wykresu dla naszego liceum możemy odczytać, że przeciętny wynik maturzysty z przedmiotów humanistycznych jest nieznacznie wyższy od średniej krajowej dla liceum.
Wskaźnik EWD też jest dodatni i wynosi 2-3 punkty.

1

 

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

W tej części egzaminu uwzględniono wyniki 334 zdających. Pod uwagę wzięto wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

Przedmiot Łącznie Poziom rozszerzony
matematyka 334 104
biologia 81 81
chemia 41 41
fizyka 38 38
geografia 81 81
informatyka 18 18

Z poniżej przedstawionego wykresu dla części matematyczno-przyrodniczej możemy odczytać, że przeciętny wynik maturzysty z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych jest wyższy od średniej krajowej dla liceów ogólnokształcących.

Wskaźnik EWD jest dodatni i wynosi nieco ponad 1- 2 punkty.

2

 

Zestawienie wyników szkoły za lata 2016 – 2020

3

4

Wnioski końcowe:

Dodatnia wartość Edukacyjnej Wartości Dodanej wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim należy do elitarnego grona szkół sukcesu. Jesteśmy placówką, która wspiera swoich uczniów i ich potencjał nie jest marnowany.


Źródło:
http://www.ewd.edu.pl

Opracowanie

Anna Małecka

Nowy Dwór Mazowiecki 2021.01.25