Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

MATURA

Przydatne adresy:

Centralna Komisja Egzaminacyjna

http://www.cke.edu.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

http://www.oke.waw.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://www.men.gov.pl/

Kuratorium Oświaty w Warszawie

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/index.html

WAŻNE DLA KAŻDEGO MATURZYSTY !!!

1. Na dobry początek zdaj maturę. Dobry start to połowa sukcesu, a w Twojej karierze sukcesów nigdy za wiele.

2. Wybierz kierunek studiów.

3. Nie przeocz terminów składania dokumentów.

Tajemnicą ludzi sukcesu jest połączenie pracy z pasją.

Powinieneś precyzyjnie określić swoje zainteresowania i zbadać predyspozycje zawodowe.

Jak wybierać?

Weź pod uwagę:

- pozycję uczelni i jej poziom kształcenia ( kadra naukowa, baza socjalna, itd.),

- wiek szkoły i jej uprawnienia,

- sposób rekrutacji,

- koszty nauki,

- pomoc finansową dla studentów ze strony uczelni

- ew. opinie znajomych, którzy zetknęli się z tą szkołą.

Absolwent na rynku pracy.

Absolwenci szkół, rejestrujący się w urzędach pracy mogą skorzystać z programow rynku pracy.

UMOWY ABSOLWENCKIE

To narzędzia tworzenia dodatkowych miejsc pracy stałej. Polegają na zatrudnianiu przez pracodawcę bezrobotnego absolwenta, przez 12 lub 18 miesięcy, jeśli zatrudnienie to nastąpi w wyniku zawarcia umowy między urzędem pracy a pracodawcą. Podczas takiego zatrudnienia urząd pracy zwraca pracodawcy część poniesionych kosztów utworzenia miejsca pracy.

STAŻE ABSOLWENCKIE

Umożliwiają doskonalenie kwalifikacji zawodowych absolwentom różnego typu szkół ponadpodstawowych. Okres odbywania stażu nie powinien przekraczać 12 miesięcy. Absolwent odbywa staż na stanowisku pracy na podstawie umowy zawartej przez urząd pracy z pracodawcą. Staże umożliwiają wykonywanie pracy przez absolwentów, według programu, zgodnie z zasadami funkcjonowania firmy, bez ponoszenia kosztów wynagrodzenia przez pracodawcę.

STYPENDIA

- absolwentowi skierowanemu przez urząd pracy na szkolenie przysługuje, w okresie jego trwania, stypendium w wysokości 60% kwoty zasiłku podstawowego

- absolwentowi skierowanemu na staż absolwencki przez urząd pracy przysługuje stypendium w wysokości zasiłku podstawowego

- bezrobotnemu absolwentowi, zamieszkałemu w rejonie uznanym za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, który w ciągu 6 miesięcy od dnia utraty statusu absolwenta podjął dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych. Urząd pracy na wniosek absolwenta przyznaje stypendium w wysokości 60% zasiłku podstawowego przez okres 12 miesięcy.