Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

REGULAMIN PROGRAMU ERASMUS + „30 is too late”

realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego

w Nowym Dworze Mazowieckim

w latach 2018-2020

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszystkich uczniów poinformowano o możliwości udziału w programie (informacja na stronie internetowej, informacje rozwieszone w szkole).

2. Udział w programie jest dobrowolny.

3. Uczniowie chętni do udziału zgłaszają się do koordynatora projektu.

4. Uczniowie tworzą tzw. grupę projektową - do 30 osób.

5. Spośród uczniów z grupy projektowej, wyłania się uczniów kwalifikujących się do udziału w tzw. mobilnościach (wyjazdach zagranicznych) zgodnie z zasadami i Regulaminem Wyboru Uczniów na wyjazdy.

6. Uczniowie grupy projektowej systematycznie uczęszczają na spotkania projektowe i biorą aktywny udział we wszelkich realizacjach programu.

 

ZASADY UCZESTNICTWA PROGRAMU ERASMUS +

Postanowienia ogólne

1. W ramach programu Erasmus + organizowane są wyjazdy zagraniczne tzw. mobilności do następujących państw:

- Włochy - 5 uczniów

- Turcja - 4 uczniów

- Portugalia – 5 uczniów

- Macedonia - 5 uczniów

2. Ze względu na niewielką ilość uczniów, którzy mogą uczestniczyć w mobilnościach, traktowane są one jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu. Wybór uczniów na wyjazdy odbywa się na podstawie Regulaminu Wyboru Uczniów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus + (Załącznik 1)

3.Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie, wyżywienie, wydatki związane z realizacją projektu).

4. Uczniowie otrzymują tzw. Kieszonkowe, którego odbiór potwierdzają własnym podpisem (powyżej 18 lat), a w przypadku uczniów niepełnoletnich pieniądze odbierają i kwitują rodzice.

5. Udział w mobilnościach wymaga pisemnej zgody rodziców.(Załącznik 2)

6. Opiekę nad młodzieżą sprawują zaakceptowani przez dyrektora szkoły nauczyciele uczestniczący w realizacji projektu.

7. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują:

a) opiekunowie w czasie podróży i podczas zajęć organizowanych przez szkołę goszczącą,

b) rodzina goszcząca (podczas przybywania z rodziną)

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

DLA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

1.Uczeń bierze udział w mobilnościach tylko i wyłącznie za zgodą rodziców.

2.Koordynator projektu każdorazowo przed wyjazdem organizuje spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających, w celu omówienia szczegółów wyjazdu.

3.Uczeń lub rodzic(prawny opiekun) w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora projektu zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów:

- oświadczenie rodziców na wyjazd i na udzielenie pomocy medycznej, a także pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wymiany.

- karta informacyjna ucznia

- karta EKUZ

- ksero aktualnego paszportu/dowodu

4. Uczestnicy wyjazdu są do niego odpowiednio przygotowani:

- paszport lub dowód

- bagaż (walizka na kółkach lub duża pakowna torba- podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia)

5. Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice/prawni opiekunowie, mają obowiązek zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie lotniska.

6. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie w wyznaczonym miejscu zbiórki.

7.Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczone przez organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazdu i bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu.

8. Uczestnik wyjazdu jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do poleceń opiekunów.

9. W przypadku przebywania w domu rodziny goszczącej uczestnik wyjazdu jest zobowiązany

przestrzegać zasad ustalonych przez gospodarzy.

10. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosować się do poleceń opiekunów.

11. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w szkole oraz miejscach realizacji programu wycieczek (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, przepisów BHP)

12. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania, obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne powinien traktować z należytym szacunkiem. 13. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nienarażające bezpieczeństwa własnego i innych.

14. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:

- samodzielnego oddalania się od grupy,

- spożywania alkoholu, napojów energetyzujących i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci,

- palenia papierosów.

15. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.

16. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.

17.Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd (telefon, słuchawki, biżuteria itp.)

18. Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie mogą realizować program różniący się od programu polskich opiekunów. W takim przypadku uczniowie pozostają pod opieką rodziców/opiekunów prawnych uczniów goszczących lub pracowników szkoły goszczącej.

19. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/ prawni opiekunowie o czym zostaną bezzwłocznie zawiadomieni przez koordynatora

20. Uczestnik, który na stałe przyjmuje leki, może je sam sobie dawkować, na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

21. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzić/opiekun prawny ucznia.

22. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

2. W przypadkach spornych kwestii decyzję podejmuje komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i nauczycieli realizujących projekt.

3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na szkolnej stronie

internetowej.

Załącznik 1

 

REGULAMIN WYBORU UCZNIÓW NA WYJAZDY

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +(2018-2020)

1.Każdy uczeń Liceum może zgłosić chęć wyjazdu do koordynatora projektu. Decyzja ta musi być uzgodniona z rodzicami ucznia (wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców/prawnych opiekunów).

2. Uczeń musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

3. Komisja, która dokonuje wyboru składa się z: dyrektora szkoły, koordynatora projektu, oraz nauczyciela nadzorującego prace projektowe.

4. Kryteria wyboru uczniów:

  • zaangażowanie w działania projektowe i udział w konkursach dotyczących realizacji zadań projektowych,
  • terminowość wykonania prac,
  • systematyczny udział w spotkaniach projektowych,
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego oraz postępy w nauce tego przedmiotu,
  • inicjatywa, kreatywność, gotowość do występów publicznych i pracy w grupie w języku angielskim.

5. Komisja dokonuje analizy zaangażowania uczniów, a następnie podejmuje decyzję.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2:  Oświadczenie rodziców, zgoda