Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

DYREKTOR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. WOJSKA POLSKIEGO

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

SEKRETARZ SZKOŁY

1.Nazwa i adres jednostki ( miejsca wykonywanej pracy ):

   Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

   ul. Chemików 1, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki

2. Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

4. Określenie stanowiska: sekretarz szkoły

5. Formalne wymagania dotyczące kandydatów:

   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. posiada nieposzlakowaną opinię
 5. posiada odpowiednie kwalifikacje
 6. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę administracyjną - lub
 7. ukończyła jednolite studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe
 8. posiada co najmniej 5 – letni staż pracy w administracji
 9. posiada stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku sekretarza

6. Konieczne kwalifikacje i umiejętności zawodowe kandydata:

1) bardzo dobra znajomość języka ojczystego w mowie i w piśmie

2) umiejętność obsługi urządzeń biurowych

3) znajomość pracy i procedury biurowej

4) znajomość struktury organizacyjnej szkoły

5) biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word, Power

     Point

 1. umiejętność sporządzania różnorodnej dokumentacji szkolnej
 2. śledzenie zmian w przepisach
 3. chętny udział w doskonaleniu zawodowym

7. Oczekiwane cechy osobowościowe kandydata:

   1) umiejętność kontaktowania się z uczniami, rodzicami, pracownikami i interesantami

         szkoły oraz instytucjami zewnętrznymi

   2) odpowiedzialność

   3) umiejętność organizowania pracy swojej i innych

   4) dyskrecja i lojalność

   5) systematyczność, zdyscyplinowanie i umiejętność ustalania priorytetów

   6) umiejętność panowania nad emocjami

   7) asertywność

   8) wysoka kultura osobista i brak nałogów

   9) uczciwość, uczynność, rzeczowość, solidność, serdeczność

10) umiejętność tworzenia dobrego wizerunku szkoły

8. Praktyka na zbliżonym stanowisku w jednostce oświatowej oraz dodatkowe

   kwalifikacje ( np. specjalistyczne kursy, szkolenia ) będą atutem.

9. Wykaz wymaganych dokumentów aplikacyjnych:

   1) wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku sekretarza Liceum Ogólnokształcącego

         im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

         Wniosek powinien być podpisany własnoręcznie imieniem i nazwiskiem.

   2) CV ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu

         wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień

   3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

   4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

   5) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

   6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

   7) dokumenty dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

   8) oświadczenie o posiadaniu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku

         urzędniczym

Składane dokumenty mogą mieć wyłącznie formę pisemną i powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem, a kserokopie dokumentów winny być potwierdzone zgodnie z obowiązującymi zasadami.

10. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

     1) Dokumenty wymienione w punkcie 9 kandydaci składają w zamkniętej kopercie  

         z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu i dopiskiem:

         „Nabór na stanowisko sekretarza w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego

           w Nowym Dworze Mazowieckim”

     2) Dokumenty powinny być złożone do 20 lipca 2020r. w godzinach 8.00 do 14.00                              

         w sekretariacie LO im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy

         Chemików 1 lub przesłane pocztą.

     3) Nie będą uwzględniane oferty złożone drogą elektroniczną.

     4) Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań

         kwalifikacyjnych oraz złożone po terminie ( decyduje data wpływu ) nie będą

         rozpatrywane.

     5) Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie

         zniszczone.

11. Dalszy tok postępowania:

       1) formalna analiza dokumentów aplikacyjnych

       2) rozmowa kwalifikacyjna

       O wynikach kolejnych etapów kandydaci będą informowani telefonicznie.

Dyrektor

LO im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

mgr Teresa Popielak                                                                                      30.VI.2020r.