Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

 

           Po kilku miesiącach przerwy 01 września 2020r. rozpoczynamy w szkole naukę stacjonarną. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze będą odbywały się w wyjątkowych warunkach, ponieważ w naszym kraju nadal jest stan epidemii COVID- 19.  

- Do odwołania: 

1) nie będą odbywały się różne uroczystości szkolne znajdujące się w naszym corocznym kalendarzu, w których uczestniczy cała społeczność szkolna,

2) nie będą odbywały się tradycyjne dni otwarte dla wszystkich rodziców naszych uczniów,

3) nie będą organizowane żadne wycieczki; wyjątek stanowią wyjścia całej klasy z nauczycielem w plener, np. na lekcjach przyrody czy wychowania fizycznego.

W związku z tym nie będzie uroczystego tradycyjnego rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie spotkają się z wychowawcami zgodnie z harmonogram zamieszczonym na stronie internetowej naszej szkoły.

Od 01 września 2020r. wprowadzamy „Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii”, w którym zostały opisane zasady zachowania i przestrzegania bezpieczeństwa sanitarnego przez wszystkich uczniów, pracowników Liceum oraz ewentualnych gości.                                                                                                    

Dlatego wszystkich uczniów proszę o bardzo uważne przeczytanie wytycznych dotyczących funkcjonowania szkoły w czasie epidemii oraz sumienne zastosowanie się do nich. Zamieszczony poniżej materiał został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego i jest integralną częścią „Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii”.

Zasady ogólne organizacji zajęć w szkole

1. Na teren szkoły wchodzą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy w ich domu nie przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji   w warunkach domowych.

2. Przy wejściu do szkoły są umieszczone dwa urządzenia z płynem do dezynfekcji rąk.  Wszystkie osoby wchodzące są zobligowane do korzystania z nich.

3. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły mają zasłonięte usta i nos.

4. Wszystkim osobom wchodzącym na teren szkoły dokonuje się pomiaru temperatury.

5. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz (poza uczniami i pracownikami ) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum i tylko w wyznaczonym obszarze

– wejście do szkoły, dyżurka personelu obsługi, a po uzgodnieniu ewentualnie wskazany gabinet w szkole.                                                                                                                           

- Osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

 – Osoby te są wpisywane do rejestru gości – imię i nazwisko, numer telefonu.                                                                                                                                                              

6. Zużytą maseczkę czy rękawiczki każdy jest obowiązany wrzucić do wydzielonego i opisanego pojemnika znajdującego się w przedsionku w wejściu do szkoły.

7. Skuteczna komunikacja szkoły z rodzicami/opiekunami ucznia i odwrotnie będzie odbywać się telefonicznie oraz e – mailowo przez dziennik elektroniczny.   Kontakty bezpośrednie rodziców/opiekunów z nauczycielami są ograniczone do niezbędnego minimum do odwołania.                                                                                                        

Zasady postępowania obowiązujące uczniów

Uczniowie,

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy w ich domu nie przebywa ktoś na kwarantannie lub  w izolacji w warunkach domowych. W przeciwnym razie muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

2. Po wejściu do szkoły obowiązkowo zmieniają obuwie na takie, w którym będą chodzić tylko na terenie szkoły!

3. Przy wejściu do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli mają przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast myją ręce.

4. Przed wejściem do szkoły poddają się mierzeniu temperatury termometrem bezdotykowym. Temperatura 37,5 stopni Celsjusza nie pozwala na wejście do szkoły.  Taka osoba jest rejestrowana i zawiadamiani są rodzice.  Pomiaru temperatury dokonuje pielęgniarka szkolna, nauczyciel pełniący dyżur albo inny pracownik szkoły wskazany przez dyrektora.

5. W drodze do i ze szkoły oraz podczas przerw między lekcjami korzystają z osłony  na usta i nos oraz zachowują dystans społeczny.   

  W czasie zajęć lekcyjnych mogą zdjąć osłonę na usta i nos.

6. W czasie rozmowy z nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły obowiązkowo zasłaniają usta i nos, np. maseczką.

7. Zużyte maseczki i rękawiczki wrzucają do wydzielonego i opisanego pojemnika znajdującego się     w przedsionku w wejściu do szkoły.

8. W przypadku dwóch kolejnych lekcji z tym samym nauczycielem uczniowie na przerwie pozostają w sali i nie wychodzą na korytarz. Dokładnie salę wietrzą. Opiekę nad uczniami sprawuje wtedy nauczyciel uczący.    Jeśli pozwalają warunki atmosferyczne, uczniowie za zgodą nauczyciela i z nauczycielem mogą przerwy spędzać na zewnątrz budynku na świeżym powietrzu, np. plac apelowy, trawniki przy boiskach.

9. Z szatni korzystają według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

10. Bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem i nie podają ręki     na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.

11. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania    Stosownie zwracają uwagę innym w tym zakresie.

12. Unikają większych skupisk uczniów, zachowują dystans, przebywając na korytarzu,  w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

13. Na przerwach przebywają w gronie koleżanek i kolegów ze swojej klasy, wyjątek stanowią zajęcia międzyoddziałowe ( języki obce, wychowanie fizyczne ).

14. Zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów.  W szkole nie będą mogli ich pożyczać od innych uczniów.

15. Jeżeli korzystają z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznają się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła je zmieniła.

Zasady korzystania z szatni przez uczniów

1.Uczniowie przychodzą do szkoły odpowiednio wcześnie, by zastosować się do wszelkich procedur związanych z bezpieczeństwem epidemicznym.

2. Zaraz po wejściu do szkoły uczniowie poddają się pomiarowi temperatury.

3. Obowiązkowo zmieniają obuwie i umieszczają je w worku ( torbie ) oraz zdejmują ubranie wierzchnie.

4. Pracownik obsługi kieruje ich do szatni, w której zostawiają zdjęte ubranie i obuwie.

5. Każda klasa ma wyznaczony sektor szatni i wyznaczony wieszak, na którym są numerki od 1 do 30.

6. Uczeń korzystający z szatni, wiesza swoje ubranie na wieszaku oznaczonym numerem odpowiadającym jego numerowi na liście w dzienniku.   Ubranie wierzchnie umieszcza w torbie foliowej przypisanej tylko danemu numerowi i wiesza na wieszaku. Numerek zabiera ze sobą. Dzięki umieszczeniu w torbach foliowych ubrania uczniów zostawione w szatni nie stykają się ze sobą.

7. W szatni może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób w jednym pomieszczeniu.

8. Po skończonych lekcjach uczeń zabiera swoje rzeczy z szatni, na wieszaku zostawia numerek oraz torbę foliową, którą wykorzysta na swoje ubranie następnego dnia.  Niczego nie zostawia w foliowej torbie. Nie zostawia też worka z butami, w których chodzi po szkole.

                                                                                             

                                                                           mgr Teresa Popielak

                                                                                          Dyrektor LO im. Wojska Polskiego

                                                                                         w Nowym Dworze Mazowieckim