Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

            

                   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od 26.X.2020r. do 08.XI.2020r. Liceum przechodzi na system nauczania zdalny.

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

 1. Nauczanie zdalne będzie odbywać się z wykorzystaniem platformy Office 365 Teams zintegrowanej z e – dziennikiem zgodnie z obowiązującym do tej pory tygodniowym planem lekcji.
 2. Frekwencja na lekcjach w czasie zdalnego nauczania będzie odnotowywana w e – dzienniku.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze czas pracy z uczniami na łączach to 30 minut przy jednej jednostce lekcyjnej, a 60 minut przy dwóch kolejnych lekcjach z danym oddziałem.
  Przy 60 minutowym połączeniu wskazana jest przerwa od 5 - 10 minut.
 4. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin.
 5. Nauczyciele mogą pracować w domu albo w szkole, w zależności od indywidualnej sytuacji każdej osoby.
 6. Nauczyciele dostosowują system oceniania oraz program nauczania do narzędzi, które będą stosować w kształceniu na odległość, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
 7. Nauczyciele mogą umawiać się z uczniami, którzy ukończyli 16 lat, na konsultacje czy poprawy prac klasowych w szkole, ale dopiero po skończonych lekcjach zdalnych ucznia i swoich.
 8. Koordynatorami współpracy pomiędzy szkołą a uczniami i ich rodzicami są wychowawcy klas, którzy mają obowiązek reagować na indywidualne zdarzenia w ich zespołach klasowych.
 9. W okresie zdalnego nauczania zebrania/kontakty z rodzicami odbywają się za pośrednictwem e – dziennika.
 10. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zdalnej, ale także indywidualnych spotkań z psychologiem, pedagogiem, wychowawcą czy innym nauczycielem na terenie szkoły, jeśli spełniają warunki, o których mowa w punkcie 7.
 11. Ze zbiorów biblioteki szkolnej uczniowie mogą korzystać po zakończeniu zajęć zdalnych. Przez e – dziennik uzgadniają godziny wypożyczeń z bibliotekarzem, by uniknąć niepotrzebnego gromadzenia się.
 12. Uczniów i pracowników przebywających na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych w placówce procedur bezpieczeństwa.                

                                                                                                                                                                                24 października 2020r.


                                                                                                                                                                  mgr Teresa Popielak – Dyrektor szkoły