Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Szanowni Rodzice, Drodzy Maturzyści

             Od 04 maja 2021r. rozpoczną się egzaminy maturalne. Dlatego wszystkich maturzystów proszę o bardzo uważne przeczytanie wytycznych dotyczących organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz sumienne zastosowanie się do nich. Poniższy materiał został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 2021r.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w maju 2021r.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator lub osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

2. Zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3.

3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Przed skorzystaniem oraz po skorzystaniu ze słownika na egzaminie z języka polskiego należy zdezynfekować ręce, wykorzystując ustawiony na stoliku dozownik z płynem dezynfekcyjnym.

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę wody.

8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno – lub wielowarstwową).

11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.

12. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przy stolikach przez zdających.

13. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

15. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

16. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc.

17. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust  i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.

18. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji sal oraz znajdujących się w nich sprzętów.

19. Zdający powinni unikać spotkań w grupie, np. przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Jeśli chcą dzielić się między sobą wrażeniami, powinni to zrobić z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.

20. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na wykazie, korzystając z własnego długopisu.  Numer stolika dla zdającego losuje członek Zespołu Nadzorującego.

21. Zdający wchodzą do szkoły na egzamin i wychodzą ze szkoły po egzaminie przez jedno z 3 wyznaczonych wejść:

1) zdający egzamin w sali gimnastycznej wchodzą wejściem do szkoły od strony placu apelowego i ustawiają się do wejścia do budynku wzdłuż ściany sali gimnastycznej

2) zdający egzamin w świetlicy szkolnej wchodzą wejściem głównym

3) zdający egzamin w salach na I i II piętrze wchodzą do szkoły wejściem bocznym  od strony siłowni zewnętrznej.

                                                                                                                    

 egzamin                                             

Harmonogram egzaminu maturalnego 2021r.

*Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana

*Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym od 04 do 20 maja 2021r.

1) Każdy zdający przed wejściem na egzamin musi okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość – najlepiej dowód osobisty.                                                                  

Uwaga: Jeśli ktoś z maturzystów z ważnych powodów – zdrowotnych lub losowych - nie może przystąpić  do któregoś z egzaminów w terminie głównym, zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły najpóźniej w dniu danego egzaminu oraz składa w tym dniu wniosek o umożliwienie zdawania egzaminu w terminie dodatkowym

W zależności od przyczyny do wniosku dołącza: 

- zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie szpitalne 

- zaświadczenie z Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, np. o odbywanej kwarantannie                                      

- dokument potwierdzający, że przebywa za granicą i nie może wrócić do kraju.

2) Na egzamin, który rozpoczyna się o godzinie:   

- 9.00 należy zgłosić się o godz. 8.20 ( sala gimnastyczna ), a pozostałe sale o godzinie 8.25   

- 14.00 należy zgłosić się o godz. 13.20.

*Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym - od 01 do 16 czerwca 2021r.

*Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego i przekazania świadectw –  05 lipca 2021r.

* Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – 24 sierpnia 2021r. godz. 9.00.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 r.

1.Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2.Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.  Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych

3.Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze

obowiązkowo/

fakultatywnie

zapewnia
matematyka

linijka

cyrkiel

kalkulator prosty*

Wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

obowiązkowo

obowiązkowo

obowiązkowo

zdający

zdający

zdający

szkoła

biologia, chemia, fizyka

linijka

kalkulator prosty*

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii                     i fizyki

fakultatywnie

obowiązkowo

obowiązkowo

zdający

zdający

szkoła

geografia

linijka

kalkulator prosty*

lupa

obowiązkowo

obowiązkowo

fakultatywnie

zdający

zdający

zdający

historia

historia sztuki

lupa fakultatywnie zdający
informatyka kalkulator prosty* obowiązkowo zdający
WOS kalkulator prosty* fakultatywnie zdający
język polski

słownik ortograficzny

słownik poprawnej polszczyzny

obowiązkowo

szkoła

język łaciński słownik łacińsko-polski obowiązkowo szkoła

* Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

                                                                                       mgr Teresa Popielak

                                                                                         Dyrektor LO im. Wojska Polskiego

                                                                                        w Nowym Dworze Mazowieckim