Liceum Ogólnokształcące
im. Wojska Polskiego

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

5 IX 1934 – z inicjatywy Koła Rodzin Wojskowych powstaje Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Koła Rodzin Wojskowych w Modlinie Twierdzy (siedzibą były dawne carskie magazyny wojskowe)

Pierwsi dyrektorzy:

1934/35

Jan Lech, Julian Niedziałka

od 1935/36 do wybuchu wojny

Jan Kontek

1937/38

Szkoła otrzymuje uprawnienia państwowe i liczy 5 oddziałów (w 1939 już 7 oddziałów)

czerwiec 1938

Pierwsi absolwenci z tzw. małą maturą

wrzesień 1939

Wybucha wojna:

tajne nauczanie prowadzą m.in. J. Kontek, St. Bieliński, B. Kołodziejska (jeszcze jako uczennica)

historyk podporucznik Józef Kaszewski ginie jako obrońca Twierdzy Modlin (od 1983 roku jego imieniem nazwano ulicę w pobliżu dawnej szkoły)

część uczniów i nauczycieli uczestniczy w walce z okupanetem, niejednokrotnie oddając życie

budynek szkoły zostaje zniszczony przez Niemców

1945

Szkoła wznawia działalność:

dyrektorem zostaje St. Bieliński (będzie pełnił tę funkcję do 1968 roku)

zajęcia odbywają się w bardzo trudnych warunkach, popołudniami w budynku Szkoły Podstawowej w Modlinie Górce oraz w prywatnym budynku

klasy liczą 35- 57 uczniów

nauczyciele dojeżdżają (tylko 3 stałych)

program dwuletni realizowany jest przez jeden rok

od roku szk. 1946/47

Nowa nazwa szkoły to: Ogólnokształcące Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Modlinie

1947

Wznowienie zajęć w dawnym budynku odremontowanym wspólnym wysiłkiem żołnierzy, uczniów, rodziców:

rozwój form kształcenia: powstają dwa licea dla pracujących (wieczorowe) przy szkole młodzieżowej w Modlinie oraz w Modlinie Twierdzy (istniało ono do 1962 roku a jego dyrektorem została Michalina Fajfer). Nauczycielami byli pracownicy liceum oraz oficerowie z wykształceniem wyższym.

1950

Oficjalne upaństwowienie Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego w Modlinie

lata 50

Przekazywanie do użytku szkolnego kolejnych remontowanych pomieszczeń (stołówka, świetlica, pierwsze pracownie)

otwarcie internatu dla uczniów dojeżdżających (1953 1955)

woźnym szkoły został Aleksander Kujawa (pracował na tym stanowisku do 1988 r, stając się postacią legendarną)

pracę nauczycieli rozpoczęli najdłużej ze szkołą związani m. in. Michalina Fajfer, Bolesław Sierociuk, Irena Wojańczyk, Tadeusz Nowak oraz absolwenci szkoły – Halina Dołęgowska, Lucyna Kamińska, Benigna Kołodziejska, Stanisław Sawicki, Alina Twardowska

1955

Powstają Licea Ogólnokształcące dla Pracujących przy jednostkach wojskowych m. in. w Kazuniu, Pomiechówku, Nowym Dworze Maz. JW 1021 i 3432) i Liceum Wieczorowe dla Osób Cywilnych przy Liceum Młodzieżowym w Modlinie (istniało najdłużej, do 1972r).

nauczyciele otrzymują podziękowania za zwielokrotniony wysiłek od ówczesnego (w 1961r.) Generała Dywizji Wojciecha Jaruzelskiego.

lata 60

Następuje rozwój szkoły (wyż demograficzny)

otwarcie w budynku szkoły dla młodzieży gabinetów: lekarskiego i stomatologicznego

1968

Funkcję dyrektora obejmuje Zdzisław Królikowski (będzie ją pełnił do 1976 r.)

był uczniem tej szkoły po wojnie

zainicjował starania o nową stałą siedzibę liceum (a potem zagospodarował szkołę)

1969

Budynek byłych carskich koszar zostaje sprzedany Zakładom „Uroda” w Warszawie.

ostatni absolwenci zdają maturę w „starych murach‘’ (pośród nich: Elżbieta Rybak, Wanda Różycka, Jan Irek, Teresa Mordawska, Maria Sochocka, Halina Kornacka, Alicja Jabłczyńska )

1969-71

Kolejny okres tułaczki szkoły

nauka odbywa się na popołudniowej zmianie w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Modlinie

zawiązuje się społeczny Komitet Budowy Liceum w Nowym Dworze Mazowieckim (w jego skład poza dyrektorem Zdzisławem Królikowskim wchodzą: płk Cz. Gontarz, płk G. Cieśla, B. Kołodziejska, J.Ciesielska, A. Jędruszkiewicz)

9 IV 1972

Uroczystość oddania do użytku nowego budynku szkoły, obecnego (zbudowało go głównie wojsko w rekordowo krótkim czasie)

12 X 1972

Szkoła otrzymuje imię Ludowego Wojska Polskiego

patronat nad Liceum obejmuje JW. 3432

Komitet Rodzicielski funduje sztandar szkoły

1976

Dyrektorem zostaje wieloletni nauczyciel liceum, Tadeusz Nowak (funkcję pełnił do 1985r., zmarł nagle w 1995)

z Jego inicjatywy przy liceum młodzieżowym powstało Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących (działało do roku szk.84/85) i stąd w tym okresie oficjalna nazwa szkoły brzmiała: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ludowego Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

1984

Jubileusz 50-lecia szkoły i zjazd absolwentów

1985

Funkcję dyrektora obejmuje Zuzanna Grabowska i pełni ją do 2005

1985/86

Początki współpracy z zagranicznymi szkołami

coroczna wakacyjna wymiana uczniów ze szkołą w Berlinie

1987

Patronat nad szkołą obejmują Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena” (po ich likwidacji już bez reaktywowania aktu patronackiego szkołę wspierała firma Benckiser)

1991

Zmienia się częściowo imię szkoły na: Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego

23 III 1995

Jubileusz 60-lecia

2000

Promocja szkoły w świecie

wyjazd uczniów do Niemiec,

nagroda za stronę internetową prezentującą naszą szkołę i powiat nowodworski (część Regionalnego Portalu Mazowsze promującego nasz region na światowej Wystawie Expo 2000 w Hanowerze)

2001

Zjazd absolwentów lat 1980, 1981, 1982

2001/02

Nawiązanie partnerskiej współpracy ze szkołą w Niederorschel

2002/03

Reforma oświaty

powstaje 3-letnie liceum ogólnokształcące

od 2003/04

Realizacja powołanego przez Wspólnotę Europejską programu Sokrates Comenius w grupie partnerskiej ze szkołami w Niemczech i Anglii

2004

Wizyta zagranicznych gości w Polsce w ramach projektu Socrates Comenius

rokrocznie odbywają się w szkole Tygodnie Europejskie

kończą czteroletni cykl kształcenia ostatni absolwenci z okresu przed reformą

04 VI 2005

Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim

IX 2005

Funkcję dyrektora obejmuje Jadwiga Łuczak i pełni ją do 2014 roku

III 2009 –
I 2012

Realizacja trzyletniego projektu „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe – program rozwijania zainteresowań fizyką” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczonego dla uczniów liceum i opartego na eksperymentalnym poznawaniu zjawisk fizycznych

V 2011 –
VI 2013

Realizacja powołanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli dwuletniego projektu „Centra Talentu i Kariery” przeznaczonego dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

III 2010

Pierwsza edycja szkolnego konkursu „Mam talent” przeprowadzanego co dwa lata.

IX 2012 –
VIII 2014

Realizacja powołanego przez Wspólnotę Europejską dwuletniego programu Comenius w grupie partnerskiej ze szkołami w Niemczech, Anglii, Francji, Turcji i na Litwie

IX - XII 2013

Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie badawczym, celem którego było określenie stopnia zanieczyszczenia atmosferycznego wybranych przyrodniczych obszarów Polski (Kampinoski Park Narodowy) z zastosowaniem neutronowej analizy aktywacyjnej oraz w programie Bogolubowa-Infelda we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej – Rosja.

XII 2013

Pierwsza edycja Dnia Konsultacji Doradczej - odbywających się co roku autoprezentacji uczelni wyższych połączonych z doradztwem zawodowym, warsztatami i wykładami dla klas maturalnych

2000-2015

Stopniowo szkoła odchodzi od swojej modlińskiej historii:

pożegnaliśmy na zawsze pierwszych nauczycieli

odeszli na emeryturę „modliniacy”-nauczyciele

IX 2014

Funkcję dyrektora obejmuje Teresa Popielak

2015

Kolejni absolwenci po 3-letnim cyklu nauczania przystępują do nowej formy egzaminów maturalnych

VI 2015

Jubileusz 80-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim